ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за използване на интернет електронния магазин на GS Строймаркет.


Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате електронния магазин на GS Строймаркет. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Господинови Строймаркет ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Общите условия, които са в сила към момента на Вашето посещение и последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки Клиент дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние на избраните от него стоки.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 


- Клиент  - е всяко физическо или юридическо лицекоето използва съдържанието или някоя от услугите насайта.

Услуга на сайта - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
Получаване на email  бюлетини от регистрираните Клиенти на сайта.
Партньор - е всяко лицес което GS Строймаркет се намира в договорни отношениякоето има право дапредоставя на  Клиенти на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
- Злонамерени атаки на трети лица - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Клиент на услугите на сайта и GS Строймаркет. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 

III. Авторски права 
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност 
GS Строймаркет е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. GS Строймаркет не предоставя и не продава базата лични данни и електронни адреси на трети страни.
GS Строймаркет се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиента се съгласява с обработването на личните му данни зацелите на маркетинговата политика на GS Строймаркет. Клиентът има право да се откаже по всяко време отполучаването на информация за целите на директния маркетингкато изпрати писмено съобщение до GS Строймаркет на посочения адрес или e-mail за контакти.

V.Ограничаване на отговорността
GS Строймаркет прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. GS Строймаркет не носи отговорност за невярна или неточно предоставена информация отнасяща се до технически характертистики, гаранционни условия , начин на употреба, когато същите са предоставени в изложеният вид от производител, респективно вносител. GS Строймаркет не носи отговорност за непълноти и неточности на стоките, които се отнасят към основните харатеристики  на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различни видове екрани на компютри, телефони или техните настройки. GS Строймаркет не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на GS Строймаркет за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
GS 
Строймаркет не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точносттапълнотата иполезността на информационните ресурси на този сайт.
GS 
Строймаркет не носи отговорност за информацията (в т.чза нейната пълнота и достоверност), съдържаща сев уеб сайтовекъм които настоящият сайт съдържа препратки.
GS 
Строймаркет има право на обезщетение за всички вредиразноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
GS 
Строймаркет има право да откаже да изпълни заявена от Клиент поръчка, без да носи отговорност при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане, вследствие на което не се осъществява плащане към GS Строймаркет;

 извършване на плащане по някой от възможните начини, което обаче не води до реално постъпване на наредените суми по сметката на GS Строймаркет, без значение причините за това;

 предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

 GS Строймаркет е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента продукт на посочения от него адрес за доставка;

В случай на отказ от изпълнение на поръчката GSстроймаркет ще уведоми Клиента в срок до 7 (седем) работни дни от момента на отказа.

 


VI. Препратки
1. Препратки към други интернет страници собственост на трети лица
Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. GS Строймаркет не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
2. Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на GS Строймаркет. Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към www.gsstroimarket.bg.
Сайт с препратка към GS Строймаркет трябва да отговаря на следните условия: 
- може да сочи към съдържание на gsstroimarket.bg, но не и да го копира; 
- не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на gsstroimarket.bg; 
- не трябва да посочва неявно, че gsstroimarket.bg налага или препоръчва него или продуктите му; 
- не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на GS Строймаркет. 
- не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи. 

VII. Промени
GS Строймаркет си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.05.2024 г.

 

VIII. Данни на клиента
Данните, които изискваме в процеса на покупка от електронния магазин са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.


IX. Връщане на платени суми
При необходимост от връщане на платени суми по договорeни и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитнo известие, а сумата ще бъде преведена по предоставена от Вас банкова сметка.


Х.Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите и 
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ (ЗПЦСЦУПС)


Съгласно същите ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – Господинови Строймаркет ООД, гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 31.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 
4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- Лично на място в магазина ни на адрес: Варна, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 31.
- тел.: 0700 14 600 на цената на един градски разговор от цялата страна.
- e-mail (електронна поща): 
info@gsstroimarket.bg

5. Начините за Плащане са описани подробно в рубриката "Начини на Плащане"
6. Начините за Доставка са описани подробно в рубриката "Транспорт и Доставка"

7. Начините за Връщане  са описани подробно в рубриката "УСЛОВИЯ И НАЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ"

8. Начините за ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМЦИИ са описани подробно в рубриката "ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ"