ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА „СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ
НА РЕМОНТА – ТОМБОЛА С ГОЛЕМИ НАГРАДИ“


ОРГАНИЗИРАНА И ПРОВЕЖДАНА ОТ „ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ ООД ГР.СОФИЯ


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА

1. Организатор на Томболата и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на каманията, е: "ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ООД, рег. в Агенция по вписванията, търг. регистър с ЕИК 124708479, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.”Ангел Стоянов” 2 (наречено "Организатор").


2. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, започва в 10:00 ч. на 15.06.2019 г. и ще продължи до 16:00 ч. на 15.06.2019 г., освен ако томболата не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.

3. Томболата се провежда на територията на гр. София, в търговския обект на Господинови Строймаркет, намиращ се на ул. Първа Българска Армия 1Б.

4. Информация за томболата, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора www.gsstroimarket.bg, и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на томболата.

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

5. За целия срок на провеждане на томболата организаторът ще предостави общо 12 (дванадесет) награди, в отделни тегления по време на събитието, както следва:
            1. Бормашина акум. Li-ion 12V 2-ск. 2 батерии 1500mAh 1h аксесоари RD-CDL09L
            2. Гедоре 25 части 1/4 TMP
            3. Перфоратор 1050W 30mm 4 функции рег. обороти RD-HD51
            4. Ролетка лазерна 20m TMP
            5. Ъглошлайф 125mm 750W RD-AG35
            6. Акумулаторен градински трион BOSCH KEO
            7. Мултифункционален инструмент BOSCH PMF 1800
            8. Часовник Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier, Силиконова каишка, IP68
            9. Смартфон Samsung Galaxy M20, 64GB, 4G, Charcoal Black
            10. Ваучер на стойност 100лв. за покупка на продукти с марката Оргахим от магазините на GS Строймаркет
            11. Две /2/ бутилки Шампанско със златни частици
            12. Хладилна чанта „Knаuf''

6. Организаторът не отговаря за качеството на предоставените награди по т. 5, доколкото не е техен пряк доставчик. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към съответната фирма-партньор, осигурила наградата . Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие.

7. На всеки кръгъл час в продължение на 6 часа в рамките на посочение период на провеждане на Томболата, ще се организира теглене за определяне на печелившия участник, който ще получи награда.

8. Тегленията ще се извършват в търговския обект на Господинови Строймаркет, намиращ се на ул. Първа Българска Армия 1Б, по време на провеждане на „СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РЕМОНТА“ на лотариен принцип в присъствието всички гости от представител на фирмите партньори, осигуряващи наградите.

9. Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на организатора www.gsstroimarket.bg в срок от 5 (пет) дни след провеждане на тегленето. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на инициал на първо име и пълно изписване на фамилията на печелившия участник.

III. МЕХАНИЗЪМ

10. Необходимо е да се попълни талон за участие и да се постави в специално обозначената кутия, в деня на СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РЕМОНТА НА 15.06.2019г., преди 14.00ч., в търговския обект на Господинови Строймаркет, намиращ се на бул. Симеон Велики 4А. В случай, че талонът е пуснат в кутията след вече извършено теглене на печеливши, същият участва само в следващите тегления.

11. Няма ограничение в броя на участията.

11.1. Всеки участник може да спечели само ЕДНА награда.

Ако името на даден участник бъде изтеглено последващ път, талонът ще бъде третиран като дисквалифициран и на негово място ще бъде изтеглен нов печеливш на случаен принцип. 

11.2. Всеки участник печели наградата, паднала се при първоначалоното изтегляне на печелившия талон. В случай на повторно печелившо теглене на същия участник, той следва да задържи първоизтеглената награда, без да предявява претенции за подмяна с наградата от последващо теглене. 

12. За участие в томболата не се изисква покупка.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

13. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, като се регистрира за участие в томболата, посочвайки вярно и коректно име и фамилия, e-mail и телефон за връзка в талона за участие и постави талона в специално обозначената кутия.

14. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.

15. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

16. Всяко лице има право да регистрира неограничен брой талони, отговарящи на изискванията за участие в томболата и да участва в томболата неограничен брой пъти, но има право да спечели ЕДНА награда, връчена по поредност на тегленията. 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

17. Всеки печеливш участник ще получи своята награда от представител на организатора веднага след изтегляне на наградите в деня на Събора, на мястото на провеждане на последния. В случай, че печелившия участник не присъства в момента на тегленето, ще бъде потърсен в срок до 5 дни от организиране на Томболата на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си за участие в томболата, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното получаване.

18. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това. Всеки печеливш участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора www.gsstroimarket.bg съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: info@gsstroimarket.bg

19. Печелившите участници следва да получат наградите си в срок от 10 (десет) дни от датата на публикуване на резултатите от съответното теглене на Интернет страницата на организатора www.gsstroimarket.bg

20. Печелившите участници могат да получат и използват наградите си срещу представяне на лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето;

21. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове или не могат да представят за справка документите по предходната точка, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си.

22. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности.

23. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Личните данни на всички Участници в Томболата се обработват в съответствие с приложимия български ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани по установения за това ред и използвани за целите на провеждане на настоящата инициатива

25. Администратор на личните данни, събрани по време на томболата, е организаторът, който е регистриран съгласно изискванията на действащото законодателство като такъв.

26. За целите на организиране и провеждане на томболата, организаторът събира, обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в томболата:
- име и фамилия,
- възрастова група;
- e-mail и
- телефон за връзка;
Във връзка с томболата организаторът няма да събира лични данни извън посочените.

27. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на томболата и за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора, в случай че лицето участник е дало своето съгласие.

28. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен
- в изрично предвидените в закона случаи, изискващи предоставянето или разкриването им;
- на фирмата партньор, осигурила наградата, но само данните на лицето, спечелило съответната такава.
- ако участникът в томболата не е дал своето съгласие, данните да бъдат предоставени на фирмите участници в събитието.

* Съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗЗЛД, "директен маркетинг" е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
29. Събраните лични данни ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на томболата и получаване на наградите, но не по-късно от 22.06.2019 г., след което ще бъдат унищожени (заличени).

В случай че лицето участник е дало своето съгласие, предоставените e-mail ще се съхраняват и обработват с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора "ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ ООД, докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им, респективно не оттегли съгласието си за обработването им за целите на директния маркетинг.

30. С регистрирането си за участие в томболата всеки участник изразява приемането на настоящите Общи условия и своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите, да бъдат:
- събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от организатора в описаните в Общите Условия срокове за съхранение и обработване;
- използвани безвъзмездно от GS Строймаркет чрез аудио, фото или видео носители (материали) за осъществяване на маркетингови активности на Организатора;

30.1. При допълнително предоставено съгласие на формата за участие, предоставените лични данни могат да бъдат:
- използвани за бъдещи маркетингови дейности / последващо информиране на участниците за инициирани от GS Строймаркет промоционални активности/;
- използвани за получаване на повиквания, съобщения или електронна поща със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на организатора.
- споделени с фирмите участници в събитието.

31. С регистрирането си за участие в томболата и приемането на настоящите Общи условия всеки участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в томболата и че ги предоставя доброволно.

32. Отказът или оттеглянето на съгласието да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в томболата, за което организаторът не носи отговорност.

33. Всеки участник в томболата може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата:
- да отправи запитване и да получи информация относно съхранението, обработването и използването на личните му данни;
- да възрази пред организатора срещу обработването им при наличие на законово основание за това, включително да оттегли съгласието си за обработването им ;
- да възрази пред организатора срещу обработването им и използването им за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора "ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ ООД, включително да оттегли съгласието си;
- да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) на личните си данни;
- да получи личните данни, които го засягат и които се обработват в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора;
- да потърси защита в случай, че смята правата си за нарушени.
Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до организатора на e-mail: zld@gs-bg.com . Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

34. Всеки един участник има право на достъп до личните си данни, както и да ги променя при необходимост от корекции или актуализация, както и на ограничаване на обработването им .

VII. ОТГОВОРНОСТ

35. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта.

36. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

37. Организаторът има право да прекрати "СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РЕМОНТА", както и "Колелото на Късмета“ по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

38. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си www.gsstroimarket.bg, в следните случаи:
- при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;
- при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;
- при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;
- в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

40. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора www.gsstroimarket.bg.

41. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.

42. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В „КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“
В СЪБИТИЕ„СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ
НА РЕМОНТА“
ОРГАНИЗИРАНА И ПРОВЕЖДАНА ОТ „ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ ООД ГР. СОФИЯ
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на участие в „Колелото на Късмета“. Условията са достъпни на интернет страницата на GS Строймаркет – https://gsstroimarket.bg/obshti-uslovija/tombola .

1.2. Организатор и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на каманията, е: "ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ“ООД, рег. в Агенция по вписванията, търг. регистър с ЕИК 124708479, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.”Ангел Стоянов” 2 (наречено "Организатор").

1.3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в „Колелото на Късмета“, започва в 10:00 ч. на 15.06.2019 г. и ще продължи до 16:00 ч. на 15.06.2019 г., освен ако томболата не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.

1.4. „Колелото на Късмета“ се провежда на територията на гр. София, в търговския обект на Господинови Строймаркет, намиращ се на ул. Първа Българска Армия 1Б.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта, участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Господинови Строймаркет ООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕУЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА


3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 5 (пет) лева, в търговския обект на Господинови Строймаркет ООД, гр. София, ул. Първа Българска Армия 1Б.

3.2. На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност, Участникът получава талон за участие в „Колелото на Късмета“, с който може да еднократно да завърти „Колелото на Късмета“. Всеки участник направил покупка за минималната стойност, ще получи един талон за участие. При последваща покупка и спазена минимална стойност, участникът има право да получи по един последващ талон за участие за всяка от тези покупки.

3.3. Участникът следва да представи своя талон за участие на служител на Господинови Строймаркет ООД, през „Колелото на Късмета“, срещу което ще може да направи еднократно завъртане на Колелото. В зависимост от сектора, на който попадне, ще му бъде връчена съответната награда.

3.4. Наградата не е гарантирана.

3.4.1. „Колелото на Късмета“ се състои от 16 сектора, 15 от които са отредени за награди, предоставени от участниците в „Събор на приятелите на ремонта“ в гр. София на 15.06.2016. Последният 16-и сектор на колелото е обозначен с надпис „Опитай Пак“ и при попадане на него, участникът не печели награда.

3.5. Участието в „Колелото на Късмета“ е възможно до изчерпване на наградите, или до предсрочно прекратяване на основания, посочени в тези Общи условия.

3.6. Наградите са предоставени от фирмите участници в събитието „Събор на приятелите на ремонта“.

3.7. Всяка една от наградите е на стойност не повече от 30 лв с ДДС.

3.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.


V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. За участие в „Колелото на Късмета“, Господинови Строймаркет ООД не събира лични данни на участниците.


VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати „Колелото на Късмета“ по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.


VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: zld@gs-bg.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.